Obecné podmínky reklamace:

Všechny reklamace se snažíme vřídit ve prospěch zákazníka.

Pokud je chyba na naší straně stačí nás požádat na emailu: reklamace@barevnefusky.cz o zaslání štítku pro zásilkvonu který vám zašleme na email a vraceni pro vás přes zasilkovnu bude zdarma.

Vždy se snažíme vám vyjít vstřict a rozum se domluvit.

Postup v případě reklamace:

1. Při vrácení celé objednávky: je třeba vyplnit formulář odstoupení od smlouvy vzor v PDF stáhnete ZDE

2. Vracení části objednávky, reklamace nebo výměna velikosti. Reklamační formulář ke stažení v PDF ZDE

Formulář pro odstoupení od smlouvy nebo reklamační formulář nám můžete zaslat společně se zbožím nebo na email: reklamace@barevnefusky.cz

Váš Tým barevnefusky.cz

Tento text je formální věc a povinnost jej mít součástí stránek

 1. Povinnosti kupujícího

Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o zjištěných závadách. Kupující může oprávněnou reklamaci podat jednou z následujících možností:

a) na e-mailovou adresu provozovatele (reklamace@barevnefusky.cz.cz)

b) poštou na adresu našeho reklamačního oddělení:  Ing. Lucie Šímová, Pražákova 1024/66a Brno 60200 

Jak nám pomůžete reklamaci vyřídit co nejrychleji:

a) Co nejvýstižnější popis závady nebo závad (v případě, že je jich více).

b) Doložit doklad o vlastnictví zboží), pokud fakturu nemáte, stačí se přihlásit v sekci sledování objednávky odkaz naleznete ve svém emailu s potvrzením objednávky pomocí svého e-mailu a čísla své objednávky a odtud fakturu stáhnout (/sledovani-objednavky).

Pokud z nějakého důvodu fakturu nebo účtenku nemáte, připište k popisu závady Vaše jméno (resp. jméno toho, kdo vystupuje jako zadavatel objednávky) a číslo objednávky, abychom dokázali jednoznačně identifikovat zákazníka (číslo objednávky je zasíláno s potvrzením objednávky v e-mailu).

Popis reklamace uvádějte, prosím, na reklamační formulář.

2. Povinnosti prodávajícího

Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak. (toto je dle zákona, standardně ale reklamace vyřizujeme hned, to znamená do 2 - 3 dnů a o všem Vás informujeme e-mailem nebo telefonicky).

3. Všeobecná ustanovení

Na spotřební zboží prodávané prostřednictvím e-shopu coolfusky.cz se vztahuje 24 měsíční záruka. Vyskytnou-li se po převzetí zboží kupujícím vady zboží v zákonné 24 měsíční záruční době, kupující je oprávněn uplatnit reklamaci. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží získává kupující záruku novou v minimální délce 24 měsíců.

Na žádost spotřebitele je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující údaje, které musí obsahovat záruční list. Záruční list musí obsahovat jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu prodávajícího, IČO a sídlo (platí pro právnickou osobu).

Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky v záručním listě. Pokud odběratel zjistí jakýkoliv rozdíl mezi dodacím listem a skutečně dodaným zbožím (v druhu nebo množství), doporučujeme, aby ihned podal písemně zprávu adresovanou na jméno obchodníka, který vyhotovil fakturu. Reklamace bude řešena ve lhůtě do 30 dnů od převzetí věci do reklamace.

4. Rozpor s kupní smlouvou

Pokud se vada projeví v prvních 6 měsících od převzetí plnění, považuje se za vadu, která existovala již v době převzetí věci, pokud se neprokáže opak či to neodporuje povaze věci. V takovém případě má kupující, je-li spotřebitelem, právo volby řešit odstranitelnou vadu mimo standardní záruční opravu i výměnou věci za bezvadnou. Není-li takový postup možný, má kupující/spotřebitel nárok na přiměřenou slevu nebo může od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud spotřebitel o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo ho sám způsobil.

5. Záruční podmínky

a) Záruční doba začíná dnem převzetí a prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě. V případě výměny se záruční doba počítá znovu od převzetí nové věci. Zákazník dostane nový záruční list, kde bude uvedeno nové i původní číslo.

b) Zákazník doručí na vlastní riziko reklamovaný výrobek na adresu prodejce. Zboží musí být v úplném stavu včetně příruček a ostatního příslušenství. Ke každé reklamované položce musí být připojen přesný popis závad a četnost výskytu.

c) Prodejce po vyřízení reklamace vyzve zákazníka k odběru zboží, případně jej zašle na své náklady a riziko odběratele zpět.

d) Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech:

+ neodbornou instalací, zacházením či obsluhou, použitím, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou

+ používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci

+ zboží bylo poškozeno živly

+ zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci

e) Na pozáruční opravy je poskytována záruka 3 měsíce ode dne převzetí věci.

f) Kontrola přebírané zásilky:

+ Při převzetí zásilky je kupujícímu, který je spotřebitelem, doporučeno překontrolovat stav zásilky. Pokud je při převzetí zjištěno mechanické poškození obalu výrobku či neúplnost zásilky, je spotřebiteli doporučeno za přítomnosti dopravce vyhotovit do přepravních dokladů záznam.

+ Kupující, který není spotřebitelem je povinen prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je povinen za přítomnosti dopravce zkontrolovat stav zboží, a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost potvrdit dopravcem. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy pak nelze brát zřetel a budou zamítnuty.

6. Ochrana osobních údajů

Osobní údaje (zejména jméno, příjmení a adresa) zákazníků jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších právních předpisů. Veškeré údaje získané od zákazníků jsou užívány výhradně pro vnitřní potřebu obchodu (za účelem úspěšného splnění smlouvy) a nejsou poskytovány třetím osobám.

Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, které jsou nutné pro bezproblémové doručení zboží. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití.

Data jsou uchovávána a nejsou sdílena s aplikacemi třetích osob. Zákazník uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v naší databázi po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Toto zpracování a shromažďování osobních údajů může být ze strany prodávajícího v budoucnu použito za účelem případné nabídky obchodu a služeb zákazníkovi. Zákazník má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.

V Brně 27.1.2021